Hạt Giống Hoa Tử Đằng

59.000 

– Số hạt/gói: 5 Hạt

– Tỷ lệ nẩy mầm: >80%

– Mùa Vụ: quanh năm

– Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ

– Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ